දිනේශ් තරින්ද වදහිංසා නඩුව 2303/2007

2004.06.01 හා 2004.06.03 වන දින අතර කාලය තුල දී මොහුට චූදිත හර්ෂණ තිලංග ගුණසිංහ යන අය තොරතුරු දැනගැනීමට බියගන්වා වද දුන් බැවින් 1994 අංක 22 දරණ සම්මුතියේ වගන්ති අනුව මොහු වරදක් සිදුකර ඇත. ඒ අනුව මෙම දිනේශ් තරින්ද යන යන අයව අත්තඩංගුවට ගෙන මාංචු දමා විනාඩි 45ක් පමණ පහර දී ඇත. ඒ අවස්තාවේ දී ඔහුට ක්‍රිකට් පොලු වලින්ද පහර දී ඇත. එමෙන්ම ඔහුට පා පහරවල් ද එල්ල කර ඇතම් මෙම පහර දීම් නිසා ඔහුගේ අත කැඩුණු බව ද පවසයි. නමුත් මෙම චෝදනා සියල්ලෙහිම සාක්ෂි සලකා බැලීමේ දී සාධාරණ සැකයෙන් ඔබ්බට…

Read More

SIRIPALA v SUB INSPECTOR WIJESINGHE AND OTHERS FR 213/2001

The petitioner in his affidavit states that he is fifty-five years old and a father of four children. Due to indigent circumstances he was dealing in illicit liquor but gave up that trade three to four months prior to the incident complained of. According to him at the time of the alleged incident he had started working as a casual labourer. The petitioner further states that on 07.03.2001, at around 7 pm he went to the edge of the forest situated behind his house, to relieve himself. When he was…

Read More