මුල්කන්දගේ ලසන්ත ජගත් කුමාර වදහිංසා නඩුව එච්.සී.570/13

2000.06.12 හා 2000.06.17 වන දින අතර කාලයේ කලුතර අධිකරණ බල සීමාව ඇතුලේ පැමිණිල්ල නොදත් ලසන්ත ජගත් කුමාර යන අයව චූදිත වල්පොල ගෙදර ප්‍රසන්න වික්‍රමරත්න යන අය මොහුව අයුතු ලෙස සිරකර තැබීම හා මොහුගේ මරණය සිදුකිරීම නිසා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට අනුව විශාල වරදක් සිදුකර ඇත. නමුත් මෙම විත්තිකාරයා 2018 වනතෙක් පැවති නඩුවාර කිසිදු එකකට පෙනී සිටියේ නැත. එනම් ඔහු අතුරුදන් වි ඇත.එම නිසා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි මදිකමක් පවතී. මේ හේතුවෙන් මෙම නඩුව විභාග කිරීම මහාධිකරණයට පවරා ඇත. මුල්කන්දගේ ලසන්ත ජගත් කුමාර වධහිංසා නඩුව

Read More

Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez A/HRC/19/61/Add.3

This document contains information provided by States, and other stakeholders, including National Human Rights Institutions and non-governmental organizations (NGOs), relating to the follow-up measures to the recommendations of the Special Rapporteur and his predecessors made after conducting country visits. In paragraph 5 d) of its resolution 16/23 on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of March 2011, the Human Rights Council urged States ―To ensure appropriate follow-up to the recommendations and conclusions of the Special Rapporteur.‖ The report submitted to the fifty-ninth session of the Commission…

Read More

warnakaulasooriya vs Police Sergeant Dayawansa SC. FR. Application No. 431/2010

The Petitioner in his Petition dated 02.08.2010 stated that on or about November 2009 he commenced employment in the “Mangalika Oil Mill” owned by Rukman Narasinghe of Karukkuwa, Madampe situated at Galahitiyawa, Madampe as a Machine Operator (Labourer). The Petitioner averred that his residence was situated approximately 400 Meters away from the aforesaid Oil Mill premises, and that his usual working hours at the Oil Mill were from 7.00 a.m. To 5.30 p.m. The Petitioner stated thatthere were 12 labourers inclusive of himself, and one Supervisor. Hence as the Petitioner…

Read More