ලලිත් රාජපක්ෂ වදහිංසා නඩුව SC (SPL) LA No.124/2017

චූදිත රොහාන් ප්‍රසංග පීරිස්ට එරෙහිව නීතිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කෙරූ අධිචෝදනාව. මෙහිදී ඔහු විසින් 2002 වූ අප්‍රේල් මස 18 හා 19 වන දින අතර පැමිණිල්ල නොදත් අය එනම් සොරකමකට සම්බන්ධ යැයි කියන ලලිත් රාජපක්ෂ හට යම් තොරතුරක් ලබා ගැනීමට බිය ගැන්වීම හා වද දීම හේතුවෙන් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 32 වන වගන්තිය හා 1994 අංක 22 යන වගන්ති ලලිත් රාජපක්ෂ යන පුද්ගලයාගේ කඩ වී ඇත යන්න නීතිපතිතුමා සදහන් කර ඇත. මෙම වින්දිතයා හට චූදිත රොහාන් ප්‍රසංග තොරතුරු දැනගැනීමට අත්තඩංගුවට ගැනීමට පෙර පහර දී ඇත. ඉන්පසු අත්තඩංගුවට ගත් පසුවද වෙනම කාමරයක් වෙත ගෙන…

Read More