යුක්තිය උදෙසා පුරවැසියෝ බිහි වෙයි

යුක්තිය උදෙසා පුරවැසියෝ බිහි වෙයි