“පොලිස් පහරදීම් හා නීති විරෝධී ඝාතන ගැන ආණ්ඩුවට වගේ වගක් නෑ!” -SLCAT කියයි! | Police Torture Sri Lanka

Social Sharing

Related posts