රෝහිත උපාසක වදහිංසා නඩුව එච්.සී.183/2007

වර්ෂ 2005ක් වූ ජූලි මස 25 වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනකදී වත්තේගම නගරයේ තමන්ව අත්තඩංගුවට ගැනීමට විරුද්ධ වූ රෝහිත උපාසක නැමති තැනැත්තාව චූදිතයින් වන නිහාල් රාජපක්ශ හා බාලසූරිය යන අය මොහුව බියගන්වා වද දුන් බැවින් ඔවුන් 1994 අංක 22 සම්මුතියේ වගන්ති අනුව වැරැද්දක් කර ඇත. මෙම චූදිතයින් සිවිල් ඇදුමෙන් පැමින මොහුව අත්තඩංගුවට ගන්නා අවස්තාවේදී ද යකඩ පොල්ලකින් පහර දී ඇත. එහිදී මෙම රෝහිත නැමති පුද්ගලයා තාමගේ කකුල කැඩී තිබෙන්නේ එම නිසා පහර නොදෙන්න යැයි කීවත් ඔවුන් එය නොසලකා හැර ඇත. ඉන්පසු මොහුව පොලීසියට ගෙන ගොස් ද පහර දී අත.…

Read More