කමල් ප්‍රියන්ත වදහිංසා නඩුව එච්.සී.බී. 1242/2009

2008 ජූනි මස 7 වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී බලපිටිය ප්‍රදේශයේ බීමත්ව කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු කමල් ප්‍රියන්ත යන අය හට ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු ලබාගැනීමට චූදිතයින් වන සමන් පාලිත අතුකෝරාල, ජයරත්න අප්පුහාමි, ඩිලාන් වික්‍රම ඉන්දික ද සිල්වා යන අය විසින් මොහුව බිය ගන්වා වධ දුන් බැවින් 1994 අංක 22 දරණ සම්මුතියේ වගන්ති වලට ප්‍රකාරව දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් කර ඇත. මේ අනුව කමල් ප්‍රියන්ත යන අය පවසන්නේ තමන්ට මෙම චූදිතයින් අතින් හා පයින් ද පහර දුන් බවයි. ඉන්පසුව තුවක්කුවක බද කොටසින්ද පහරදුන් බවයි, එම පහර දීම නිසා මොහුගේ වම් ඇහැට…

Read More