මුල්කන්දගේ ලසන්ත ජගත් කුමාර වදහිංසා නඩුව එච්.සී.570/13

2000.06.12 හා 2000.06.17 වන දින අතර කාලයේ කලුතර අධිකරණ බල සීමාව ඇතුලේ පැමිණිල්ල නොදත් ලසන්ත ජගත් කුමාර යන අයව චූදිත වල්පොල ගෙදර ප්‍රසන්න වික්‍රමරත්න යන අය මොහුව අයුතු ලෙස සිරකර තැබීම හා මොහුගේ මරණය සිදුකිරීම නිසා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට අනුව විශාල වරදක් සිදුකර ඇත.

නමුත් මෙම විත්තිකාරයා 2018 වනතෙක් පැවති නඩුවාර කිසිදු එකකට පෙනී සිටියේ නැත. එනම් ඔහු අතුරුදන් වි ඇත.එම නිසා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි මදිකමක් පවතී. මේ හේතුවෙන් මෙම නඩුව විභාග කිරීම මහාධිකරණයට පවරා ඇත.

මුල්කන්දගේ ලසන්ත ජගත් කුමාර වධහිංසා නඩුව

Social Sharing

Related posts