පොලීසිය ඇතුළු මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට පිහිටුවා ඇති යාන්ත්‍රණයේ ප්‍රතිසංස්කරණ 2015. වසන්ත රනිල් විසිනි.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසිය ඇතුලුව මානව හිමිකම් ආරක්ෂාව සදහා ඇති යාන්ත්‍රණය පිලිබදව අවධානයක් මෙහිදී යොමු කෙරේ. විශේෂයෙන් ම මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සදහා පොලීසියේ කාර්භාරය පිළිබදව ඉතා දිගු හා විශ්ලේෂණාත්මක විග්‍රයක් මෙහි වේ. පොලිසියේ හි ඓතිහාසික විකාශනය හා නූතන තත්වය දක්වා විකාශනයට බලපාන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ පිලිබදවත්, එමෙන්ම පොලිසිය පිළිබදව පොලිස් නිළධාරීන්ට හා මහජන ආකල්පයත් මෙහි විස්තර කර ඇත. අපරාධ නීති⁣යෙහි සංශෝධනයන් හා නීතියේ ආධිපත්‍ය සම්බන්ධයෙන් පොලීසියේ කාර්යය පිලිබද විග්‍රයක් මෙහි වේ.

සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනය

Social Sharing

Related posts