එක්සත් ජාතීන්ගේ වධහිංසා කමිටුවට ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ සංක්ෂිප්ත වාර්තාව. (2011) ඇම්නේස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

මෙම සංක්ෂිප්ත වාර්තාව වදහිංසාවට හෝ කෲර අමානුෂික පහත් සැලකිල්ලට, දඩුවමට හෝ භාජනය කිරීමට එරෙහි සම්මුතිය පිලිබද කමිටුවෙහි තෙවන හා සතරවන කමිටු රැස්වීමට පෙර එකී කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදි. මෙම වාර්තාව මගින් ඇම්නේස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය නිරන්තරයෙන් ම අවධාරණය කරන පරිදි හදිසි නීති රෙගුලාසි හා ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත යටතේ මෙන්ම පෞද්ගලික ආරවුල් මත අත්තඩංගුවට ගෙන වධහිංසා පමුණුවනු ලැබූ තැනැත්තන් පිළිබදව සාධක ඉදරිපත් කොට ඇත.
මූලිකවම මෙම වර්තාව විසින් ඉහත කී වදහිංසා වැලැක්වීමේ සම්මුතියහි අඩංගු වගන්ති ආශ්‍රයෙන් ලංකාවේ වගවීමේ ප්‍රගතිය ඇගයීමට ලක්කොට ඇත.

සම්පූර්ණ වාර්තාම මෙතැනින්

Social Sharing

Related posts